In het buitengebied van Hulten: Ruime bedrijfskavel 8.000 m² met woonboerderij en overige.

Vraagprijs: € 1.375.000 k.k. Hulten Broekdijk 44
Woning(en) met bedrijvigheid. Broekdijk 44 en Broekdijk 44a in Hulten.
Bedrijfskavel circa 8.000 m² en extra kavel in totaal 14.720 m² met een authentieke woonboerderij en meerdere bijgebouwen.

Een traditioneel gebouwde woonboerderij uit 1949 met bijgebouwen.

De aangebouwde garage wordt als hoofdingang gebruikt, het betreft een zeer royale, hoge ruimte met dubbele garagedeur en aparte
loopdeur.

De vrijstaande schuur (44a) is aan beide zijden voorzien van een carport, via een spiltrap bereikt u de vliering. De vloer is van beton en het dak is met pannen gedekt.

Geldend Bestemmingsplan.
Artikel 4 Bedrijf
• 4.1 Bestemmingsomschrijving
• 4.2 Bouwregels
• 4.3 Ontheffing bouwregels
• 4.4 Specifieke gebruiksregels
• 4.5 Ontheffing van de gebruiksregels
• 4.6 Aanlegvergunning
• 4.7 Wijzigingsbevoegdheid
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduidingen zoals genoemd in de onderstaande tabel: een bedrijfsactiviteit met SBI-code zoals hierna in de ... tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' zoals opgenomen in bijlage 1 van de regels:
aanduiding bedrijfsactiviteit SBI-code uit ten hoogste milieucategorie
specifieke vorm van bedrijf - aan aannemersbedrijf/bouwbedrijf/klussenbedrijf 45.3 B1
specifieke vorm van bedrijf - gar autobedrijf 501/502/504 B1
specifieke vorm van bedrijf - car caravanstalling 6321.3 B1
specifieke vorm van bedrijf - ces coating en straalbedrijf 453 B1
specifieke vorm van bedrijf - gro groothandel 517 C
specifieke vorm van bedrijf - hmm handel in melkmachines 5162.2 C
specifieke vorm van bedrijf - hou houthandel 5153 B1
specifieke vorm van bedrijf - lgb loodgietersbedrijf 453 B1
specifieke vorm van bedrijf - lwb agrarisch loonwerkbedrijf/grondverzetbedrijf 014.1 B2
specifieke vorm van bedrijf - met metaalbewerkingsbedrijf 2852.2 B2
specifieke vorm van bedrijf - omb onderhouds- en montagebedrijf 453 B1
specifieke vorm van bedrijf - sch schildersbedrijf 453 B1
specifieke vorm van bedrijf - tis technisch installatiebedrijf 453.2 B1
specifieke vorm van bedrijf - trb transportbedrijf 6024.0 C
specifieke vorm van bedrijf - gww grond-, weg- en waterbouwkundig bedrijf 713 C
b. ter plaatse van de aanduidingen zoals genoemd in de onderstaande tabel: een bedrijfsactiviteit behorende bij de in de tabel aangegeven aanduiding:
aanduiding bedrijfsactiviteit
specifieke vorm van bedrijf - ath agrarisch technisch hulpbedrijf, toeleveringsbedrijf en grond-, weg- en waterbouwkundigbedrijf
specifieke vorm van bedrijf - foe foeragehandel
specifieke vorm van bedrijf - grd gronddepot
specifieke vorm van bedrijf - kaa kaasmakerij
specifieke vorm van bedrijf - lmb landbouw mechanisatiebedrijf
specifieke vorm van bedrijf - wzi waterzuiveringsinstallatie
specifieke vorm van bedrijf - wwb waterwinbedrijf
specifieke vorm van bedrijf - abp africhtingsbedrijf voor paarden zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.7
specifieke vorm van bedrijf - hkp hondenkennel/pension zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.51
specifieke vorm van bedrijf - pap paardenpension/-paardenstalling zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.79
specifieke vorm van bedrijf - kau kleinschalig automatiseringsbedrijf
Specifieke vorm van bedrijf - wer werkplaats voor Brabantse Delta
specifieke vorm van bedrijf - hot bedrijf gericht op hondentraining
specifieke vorm van bedrijf - hok hondenkennel met daaraan ondergeschikt het fokken van mini-pony's en shetlanders
specifieke vorm van bedrijf - kvk verkoop van kaas
specifieke vorm van bedrijf - zdr zeefdrukkerij
specifieke vorm van bedrijf - dis distributiecentrum
specifieke vorm van bedrijf - bvt stalling bergingsvoertuigen
specifieke vorm van bedrijf - gvb grondverzetbedrijf
specifieke vorm van bedrijf - hfs hoefsmid
nutsvoorziening nutsvoorzieningen
opslag opslag van zweefvliegtuigen
verkooppunt motorbrandstoffen lpg
verkooppunt voor motorbrandstoffen, met lpg met daarbij behorende andere detailhandel als bedoeld in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten
verkooppunt motorbrandstoffen verkooppunt voor motorbrandstoffen, zonder lpg met daarbij behorende andere detailhandel als bedoeld in categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten
c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'karakteristiek': cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - car' tevens voor ondergeschikte detailhandel en reparatie;
e. bedrijfswoningen;
f. evenementen;
g. gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde;
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en (ontsluitings)wegen;
met uitzondering van:
i. aan-huis-gebonden beroepen;
met dien verstande dat:
j. tevens het bepaalde in de artikelen 26 t/m 38 en 42 van toepassing is als de gronden zijn voorzien van een dubbelbestemming of een gebiedsaanduiding.
4.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is bouwen uitsluitend toegestaan indien voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 40.7
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
c. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'antennemast': is uitsluitend een antennemast toegestaan;
met dien verstande dat:
d. algehele herbouw van de woning uitsluitend mag plaatsvinden op bestaande fundamenten;
e. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'vab' het volgende geldt:
1. het uitbreiden van bestaande bebouwing is in geen geval toegestaan;
2. nieuwbouw is in geen geval toegestaan;
3. het gebruik van kassen is in geen geval toegestaan;
4. van het bepaalde onder 2 kan worden afgeweken indien voormalige agrarische bebouwing wordt gesaneerd, met dien verstande dat het oppervlak van de nieuw op te richten bebouwing maximaal 20% mag bedragen van de oppervlakte van de bebouwing die wordt afgebroken met een maximum van 400 m²;
f. overigens geldt het volgende:
max. aantal per bouw vlak max. oppervlak max. in- houd max. goot hoog te max. bouwhoog te dakhel ling (min./max.) min. afstand tot zijdeling se perceels grens min. afstand tot voor gevel lijn min. afstand tot de bedrijfswoning (min./ max.)
bedrijfs woning (inclusief aan- en uitbouw en) één, tenzij anders op de verbeel ding aangegeven - 750 m³ 5 m 11 m 20°/ 55° 5 m

- -/-
bijgebouwen en overkap pingen bij de bedrijfs woning - 100 m² - 3 m 5,5 m 20°/ 55° 5 m 5 m -/-
bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aandui ding 'specifieke vorm van bedrijf - wwb'

- zoals aangegeven op de ver beel ding - 5.5 m 9 m 20°/ 55° 5 m - 2/-
overige bedrijfsgebouwen - zoals aangegeven op de ver beel ding - 5 m 11 m 20°/ 55° 5 m 10 m 2/-
zendmasten ter plaatse van de aandui ding 'nutsvoor ziening'

- - - - 100 m -/- - - 2/-
overige bouwwerken en bouwwerken, geen gebouw en zijnde, ter plaatse van de aandui ding 'nutsvoor ziening'


- - - - 4 m -/- - - 2/-
erf- of terreinaf scheidingen ter plaatse van de aandui ding 'specifieke vorm van bedrijf –wwb' - - - - 3 m -/- - - -/-
bouwwerken, geen gebouw en zijnde, ter plaatse van de aandui ding 'specifieke vorm van bedrijf - wwb' - - - - 5,5 m -/- - - -/-


overige erf- of terreinaf scheidingen
voor de voorgevel
overige plaatsen - - - -1 m

2 m -/- - - -/-
antennes/windtur bine 1 12 m -/- 5 m 10 m 2/-

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde - - - - 6 m -/- - - -/-
- = Niet van toepassing.
4.3 Ontheffing bouwregels
4.3.1 Ten behoeve van de herbouw van woningen buiten bestaande fundamenten
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.2 sub d teneinde algehele herbouw van een burgerwoning buiten de bestaande funderingen toe te staan met inachtneming van het volgende:
a. de herbouw vindt plaats op het desbetreffende perceel;
b. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieuomgeving;
c. herbouw leidt tot een betere milieuhygiënische inpasbaarheid;
d. de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar;
e. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast.
4.3.2 Ten behoeve van afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.2 sub f ten behoeve van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mits de voorgenomen afstand nooit minder dan 3 m bedraagt en stedenbouwkundig aanvaardbaar is.
4.4 Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. nieuwe Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
b. nieuwe Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
c. detailhandel is niet toegestaan, behoudens bij handelsbedrijven zoals opgenomen in lid 4.1;
d. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
e. per bedrijf mag de oppervlakte kantoor niet meer bedragen dan 50% van het totale vloeroppervlak met een maximum van 400 m² per bedrijf;
f. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
4.5 Ontheffing van de gebruiksregels
4.5.1 Ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.1 sub i ten behoeve van het toestaan van aan-huis-gebonden beroepen die ten hoogste vallen binnen de categorieën A en B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt met inachtneming van het volgende:
a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen mag niet meer dan 60 m² bedragen;
b. buitenopslag en buitenactiviteiten ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen zijn niet toegestaan;
c. in het kader van de aan-huis-gebonden beroepen is geen horeca en detailhandel toegestaan uitgezonderd horeca en detailhandel ondergeschikt en gelieerd aan het aan-huis-gebonden beroep;
d. aan-huis-gebonden beroepen zijn toegestaan indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
e. ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
f. het gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer;
g. één van de bewoners van het hoofdgebouw dient eigenaar/bedrijfsleider te zijn van het aan-huis-gebonden beroep.
4.6 Aanlegvergunning
4.6.1 Aanlegverbod zonder aanlegvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming zoals bedoeld in lid 4.1 zonder of in afwijking van een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden buiten het bouwvlak uit te voeren:
a. binnen het bouwvlak de sloop van gebouwen met de specifieke bouwaanduiding 'karakteristiek';
b. buiten het bouwvlak het verwijderen van houtgewassen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wwb'.
4.6.2 Uitzonderingen op aanlegverbod
Het verbod van lid 4.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning.
4.6.3 Voorwaarde voor aanlegvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.6.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende karakter van de aanwezige bebouwing daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
4.6.4 Strafbaar feit
Overtreding van het verbod van lid 4.6.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.
4.7 Wijzigingsbevoegdheid
4.7.1 Ten behoeve van het maximaal te bebouwen oppervlak
Burgemeester en wethouders kunnen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de bouwaanduiding 'vab', de maximumoppervlaktemaat ten behoeve van het bebouwd oppervlak wijzigen, met inachtneming van het volgende:
a. het bestaande bebouwde oppervlak mag met ten hoogste 15% worden vergroot, met dien verstande dat het bebouwde oppervlak bij technische en agrarisch verwante bedrijven tot 25% mag worden vergroot;
b. de verkeersaantrekkende werking mag niet toenemen;
c. er mag geen sprake zijn van een vergroting van de milieubelasting op de omgeving;
d. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing binnen het bouwvlak, waarvoor het volgende geldt:
1. de bestemming van de gronden die worden ingezet ten behoeve van de landschappelijke inpassing dienen te worden gewijzigd in de bestemming Groen zodat dat de groene inpassing planologisch wordt beschermd.Algemeen:
* De oprit is voorzien van grind en klinkers, veel bomen en struiken bereikt u middels een hekwerk.
* De voormalige inrichting t.b.v. de hondenkennel is nog grotendeels aanwezig
* De woonboerderij is grotendeels voorzien van rolluiken.
* In 2018 is de buitenzijde geschilderd
* uniek object voor meerdere doeleinden geschikt!
* Voormalige kennel-inrichting aanwezig.
* Aangrenzende deels omheinde weilanden.
* Op ca 5 minuten van Rijen
* Er is een gierkelder aanwezig.
* Meerdere opstallen op eigen terrein.
Lees meer Verberg