Dit ruime pand met voorheen detailhandel-bestemming heeft nu de mogelijkheden om er een vrijstaande woning van te maken.

Verkocht | onder voorbehoud Sprang-Capelle Kerkstraat 103
Aan een doorgaande straat gelegen in Sprang Capelle.
Dit ruime pand met voorheen detailhandel-bestemming heeft nu de mogelijkheden om er een vrijstaande woning van te maken op een ruim perceel ter grootte van ca. 700 m²!

Begane grond:
Geheel te verbouwen en in te richten ruimtes.

1e verdieping:
Een houten verdiepingsvloer met de nodige in te delen ruimtes.

Buitenberging:
Aan de achterzijde is een grote schuur en overkapping aanwezig.

Bijzonderheden:
• Op een ruime kavel gelegen.
• Veelal jonge bebouwing circa 2004.
• Achterom maken behoort tot de mogelijkheden.

Bestemmeningsplan
Gemengd Gebied NL.IMRO.0867.bpWWgemengdgebied-VA03
Artikel 17 Wonen
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de hoofdmassa en de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, waarbij per bouwperceel maximaal 1 woning is toegelaten, met dien verstande dat:
1. indien in de bestaande situatie sprake is van meer dan 1 woning op een bouwperceel, maximaal ... het bestaande aantal woningen is toegelaten;
2. indien in de bestaande situatie een aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is opgenomen, het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
3. de woning (deels) in de gevellijn is gelegen;
b. beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten bij een woning, op een maximum van 50 m2 brutovloeroppervlak van de hoofdmassa of bijbehorend bouwwerk per woning, met in achtneming van lid 17.5.3.
met dien verstande dat bestaande kamerbewoning, bed & breakfast en bedrijf en beroep-aan-huis zijn toegestaan in de toegelaten aard en omvang;
met de bijbehorende:
a. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat voldaan wordt aan Artikel 26 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, waarbij het bestaande gebruik in de bestaande omvang en functietype is toegelaten;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. tuinen, erven en verhardingen
e. ontsluitingswegen en -paden ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;
f. nutsvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemene bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken gelden in zijn algemeenheid de volgende regels:
a. Voor zover bestaande bouwwerken afwijken van de regels in lid 17.2.2 tot en met 17.2.5 wordt de bestaande plaats en bestaande contour van de afwijking geacht te zijn bestemd.
17.2.2 Hoofdmassa
Voor het bouwen van de hoofdmassa welke (deels) in de gevellijn is gelegen gelden de volgende regels:
a. als hoofdmassa mogen uitsluitend de volgende typen worden gebouwd:
1. vrijstaande hoofdmassa's ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';
2. twee-aaneengebouwde en/of vrijstaande hoofdmassa's ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen';
b. de hoofdmassa mag uitsluitend achter de gevellijn worden gebouwd waarbij:
1. de breedte van de voorkant van de hoofdmassa minimaal voor 50% in de gevellijn moet worden gebouwd welke gerelateerd is aan de voorkant van de hoofdmassa;
2. indien in de bestaande situatie niet voldaan wordt aan sub 1: het bestaande percentage en/of de bestaande afstand tot de gevellijn mag worden gehanteerd;
c. de afstand van de hoofdmassa tot de zijdelingse perceelsgrens van het bouwperceel dient minimaal te zijn:
1. bij een vrijstaande woning in totaal tot beide perceelsgrenzen 6 m, met een minimum van 1,5 m;
2. bij een twee-aaneengebouwde woning aan één zijde minimaal 3 m;
3. indien in de bestaande situatie niet voldaan wordt aan sub 1 of 2: de bestaande afstand tot de betreffende zijdelingse perceelsgrens voor wat betreft de bestaande diepte van de hoofdmassa;
d. het oppervlak van de hoofdmassa bedraagt:
1. voor vrijstaande woningen maximaal 150 m2 en voor twee-onder-een-kap woningen maximaal 120 m2, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte', waar de aangegeven oppervlakte geldt;
2. indien in de bestaande situatie niet wordt voldaan aan sub 1: de bestaande oppervlakte;
3. In afwijking van sub 1 is in geval van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing het gebruik toegelaten van de totale bestaande monumentale hoofdmassa voor één woning;
e. de diepte van de hoofdmassa mag maximaal bedragen:
1. bij een vrijstaande of twee-aaneengebouwde woning indien de goothoogte niet hoger is dan 4 m en voldaan wordt aan lid 17.2.2 onder c (afstand van de hoofdmassa tot de zijdelingse perceelsgrens): 22 m;
2. indien de goothoogte hoger is dan 4 m of niet voldaan wordt aan lid 17.2.2 onder c sub 1 tot en met 3 bij een vrijstaande of twee-aaneengebouwde woning indien de goothoogte hoger is dan 4 m: 12 m;
3. indien in de bestaande situatie niet wordt voldaan aan sub 1 of 2: de bestaande diepte;
f. de breedte van de hoofdmassa mag niet meer bedragen dan:
1. bij vrijstaande of twee-aaneengebouwde woningen niet meer dan maximaal de maat van de bestaande diepte van de hoofdmassa verminderd met 1 m met inachtneming van lid 17.2.2 onder d;
2. indien in de bestaande situatie geen sprake is van een breedte: maximaal de toegestane maat van de diepte van de hoofdmassa verminderd met 1 meter,
3. indien in de bestaande situatie de bestaande breedte groter is dan de diepte zoals bedoeld in sub 1: de bestaande verhouding in breedte en diepte;
g. de goothoogte van de hoofdmassa mag niet meer bedragen dan:
1. de goothoogte van de voorkant hoofdmassa in de bestaande situatie vermeerderd met 1 meter, met dien verstande dat de goothoogte ten minste 4 meter mag bedragen;
2. indien in de bestaande situatie geen sprake is van een goothoogte: de hoogte zoals is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
h. de bouwhoogte van de hoofdmassa mag niet meer bedragen dan:
1. de bouwhoogte in de bestaande situatie vermeerderd met 1 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte ten minste 4 meter mag bedragen;
2. indien in de bestaande situatie de bouwhoogte gelijk is aan de goothoogte: de bouwhoogte in de bestaande situatie vermeerderd met 4 m tot een maximum van 11 m;
3. indien in de bestaande situatie geen sprake is van een bouwhoogte: de hoogte zoals is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'.
i. het dak van de hoofdmassa is voorzien van een nok, waarbij geldt dat:
1. de kaphelling minimaal 30 en maximaal 65 graden mag bedragen ;
2. indien in de bestaande situatie geen nok aanwezig is: ook de bestaande dakvorm is toegestaan;
3. indien in de bestaande situatie niet voldaan wordt aan sub 1: de bestaande dakhelling voor het dakvlak dat afwijkt is toegestaan;
j. indien bij een renovatie van de bestaande hoofdmassa een EPC van 0 gerealiseerd wordt, mogen de maximale maten zoals genoemd in lid b tot en met g met 0,5 meter worden overschreden.
k. dakkapellen zijn toegestaan mits voldaan wordt aan het volgende:
1. de onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;
2. de bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok;
3. de zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;
4. in afwijking van lid 2 mag, indien de voorkant van de dakkapel gelijk ligt met de gevel waarin de dakkapel gebouwd wordt, de breedte maximaal 30% bedragen van de voorkant waarin de dakkapel gebouwd wordt;
l. dakopbouwen zijn toegestaan mits:
1. voldaan wordt aan de maximaal voorgeschreven bouwhoogte;
2. de afstand van de voorkant van de dakopbouw tot de voorkant van de gevel waarin de dakopbouw gebouwd wordt minimaal 1 m bedraagt.
17.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, niet zijnde hoofdmassa, gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken, dienen achter de gevellijn en in het bebouwingsgebied te worden geplaatst;
b. de totale diepte van de hoofdmassa met de daaraan aangebouwde bijbehorende bouwwerken, te meten vanaf de voorkant van de hoofdmassa, mag gezamenlijk maximaal 22 m bedragen;
c. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied hoofdmassa, waar geen hoofdmassa aanwezig is, bedraagt maximaal de volledige oppervlakte van het bebouwingsgebied hoofdmassa;
d. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in het overig bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van het bebouwingsgebied;
2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2;
3. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 200 m2;
verminderd met de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zoals bedoeld onder lid g en vermeerderd met de oppervlakte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken zoals bedoeld in lid h.
e. in het bebouwingsgebied hoofdmassa geldt voor de hoogte en het dak het volgende:
1. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal de toegestane goothoogte van de hoofdmassa bedragen zoals bepaald in lid 17.2.2 onder g;
2. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal de toegestane bouwhoogte van de hoofdmassa bedragen zoals bepaald in lid 17.2.2 onder h;
3. de dakhelling mag maximaal gelijk zijn aan de dakhelling van het dakvlak van de hoofdmassa waaraan wordt gebouwd;
f. in het overige bebouwingsgebied geldt voor de hoogte en het dak het volgende:
1. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3,1 m bedragen of ingeval van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk waarbij de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw hoger is dan 3,1 m, maximaal 0,25 m boven de hoogte van die eerste bouwlaag maar in geen geval hoger dan 4 m;
2. de nokhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 5 m bedragen;
3. in afwijking van sub 2 is ook een platte afdekking toegelaten, mits de denkbeeldige nok bij het doortrekken van de dakvlakken maximaal 5 m bedraagt;
4. de dakhelling van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag maximaal gelijk zijn aan de dakhelling van het dakvlak aan de zijde van de hoofdmassa waaraan wordt bijgebouwd;
5. de dakhelling van een vrijstaande bijbehorende bouwwerk mag ten hoogste gelijk zijn aan de steilste dakhelling van de hoofdmassa;
g. in afwijking van lid a en met inachtneming van b tot en met f, mogen bijbehorende bouwwerken buiten het bebouwingsgebied en/of vóór de gevellijn worden gebouwd aan de zijkant hoofdmassa, waarbij:
1. grenzend aan zowel de voorkant als zijkant van het bouwperceel geen sprake is van een bestemming Verkeer - Ontsluiting;
2. de afstand tot (het verlengde van) de gevellijn van de voorkant hoofdmassa ten minste 1 meter bedraagt;
3. de afstand tot het kruisingsvlak ten minste 5 meter bedraagt;
4. voldaan wordt aan de maatvoering van het bepaalde in lid b tot en met h;
h. in afwijking van lid a en lid g, mogen aangebouwde bijbehorende bouwwerken vóór de gevellijn worden gebouwd aan de voorkant hoofdmassa en/of aan de zijkant hoofdmassa waarbij:
1. per gevel maximaal één aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd;
2. de maximale breedte maximaal 3/5 deel per gevel bedraagt met een maximum van 4 m, waarbij maximaal 1 m niet direct aan de hoofdmassa grenst;
3. in aanvulling op lid 1 en 2 per gevel één overkapping met een open constructie mag worden gebouwd met een maximale breedte van 2 m;
4. de diepte maximaal 1 m is;
5. de bouwhoogte maximaal 0, 25 m hoger is dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de hoofdmassa, met een maximale bouwhoogte van 4 m
i. dakkapellen zijn toegestaan mits voldaan wordt aan het volgende:
1. voorzien van een plat dak;
2. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;
3. de onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;
4. de bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok;
5. de zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;
6. maximaal één dakkapel per bijbehorend bouwwerk met een maximale breedte van 30% van de gevelbreedte van de zijde waarop de dakkapel is georiënteerd.

Algemeen:
Deze te verbouwen winkel naar een vrijstaande woning is de moeite waard voor een bezichtiging.
Bel 0416 28 39 39 of mail info@woonkenners.nl.
Woonkenners.nl: Wij zijn u graag van dienst!
Lees meer Verberg