11 Apartementen en 7 parkeerplaatsen aan Berndijksestraat te Kaatsheuvel

Vraagprijs: € 215.000 v.o.n. Kaatsheuvel Bernstaete 8 ong

Technische omschrijving & Algemene bepalingen

​BERNSTAETE KAATSHEUVEL.
De appartementen worden gebouwd en verkocht met de Woningborg Garantie- en waarborg regeling.
Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt door ondernemingen die zijn ingeschreven.
Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden.

Willemsz bouwbedrijf is aangesloten bij Woningborg NV. Als u een woning met Woningborg garantie koopt, betekent dat o.a. het volgende:· Willemsz bouwbedrijf garandeert dat het appartement voldoet aan de door Woningborg gestelde kwaliteitsnormen. De tekst van de gehanteerde aannemingsovereenkomst is conform het model dat door Woningborg is vastgesteld.
Dit biedt zekerheid, dat de afspraken tussen u als koper en Willemsz bouwbedrijf duidelijk zijn vastgelegd. Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met Willemsz bouwbedrijf, biedt Woningborg u als koper de zekerheid, dat het appartement zal worden afgebouwd. Wanneer er verschil van inzicht is over de kwaliteit van ... het appartement, kan de koper Woningborg vragen een uitspraak te doen die bindend is voor de koper en Willemsz bouwbedrijf.
adat u de koop/-aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, vraagt Willemsz bouwbedrijf het garantie- en waarborgcertificaat voor u aan. Dit waarborgcertificaat wordt u na enige tijd rechtsreeks door Woningborg toegezonden.

In het geval dat Willemsz bouwbedrijf gedurende de bouw onverhoopt failliet gaat, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van het appartement. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Deze zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd door NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Woningborg waarborgt de garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoe lang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling” die op de woning van toepassing is.
Ongeacht hetgeen is vermeld in deze brochure met technische omschrijving, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval een bepaling in deze omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de koper, dan prevaleren de bepalingen van Woningborg. Niet onder garantie- en waarborgregeling vallen de voorzieningen buiten het appartementencomplex, zoals: Tuinmuren en erfafscheidingen, terrein inrichting beplanting en bestrating.Bouwbesluit
Het appartementengebouw wordt gebouwd volgens het bij aanvraag van de omgevingsvergunning geldende Bouwbesluit. In het bouwbesluit wordt niet meer gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar bijvoorbeeld verblijfs -, verkeersruimte en technische ruimte. Ter verduidelijking zie de volgende begripsbepaling:
Verkooptekening: Bouwbesluit:
Woonkamer – Verblijfsruimte
Keuken – Verblijfsruimte
Slaapkamers – Verblijfsruimte
Entree / hal / gang – Verkeersruimte
Badkamer / douche – Badruimte
Wc / toilet – Toiletruimte
Berging – Bergruimte
Meterkast – Meterruimte
Werkkast(techniek) Onbenoemde ruimte
Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarbij niet voldaan wordt aan de eisen voor een verblijfsruimte en daardoor niet als zodanig gebruikt kan worden. 

Verzekering
Willemsz bouwbedrijf verzekert de opstallen gedurende de bouw overeenkomstig de Woningborg voorschriften. Op de dag waarop het appartement opgeleverd wordt, gaan alle risico’s waaronder begrepen die van brand- en stormschade, over op u, de verkrijger. Willemsz bouwbedrijf raadt u aan deze verzekering een dag voor oplevering in te laten gaan. Let op: De opstalverzekering regelt de VVE. De inboedelverzekering dient de koper zelf te regelen.

Huis- en bouwnummers
Huisnummers en straatnamen worden door de gemeente vastgesteld. Voor de nieuw te realiseren woningen van dit project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de appartementen tijdens de bouw een bouwnummer. De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn aangegeven op de tekeningen van de architect. Zodra de huisnummers bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan u verstrekt.

Maatvoering op tekening
De maatvoering op alle tekeningen betreffen circa-maten. Indien de maatvoering tussen de wanden wordt aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met wandafwerking. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekking voor u aan derden. Willemsz bouwbedrijf raadt de verkrijger aan de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden wanneer deze in uw appartement zijn ingemeten.

Ingebruikname appartement
Werkzaamheden direct na oplevering
Tijdens de bouw van het appartementcomplex wordt veel water gebruikt. Denk hierbij aan het verwerken van specie en afwerken van de vloer. Om dit ‘bouwvocht’ uit uw appartement te krijgen is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en in het begin de verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouw vocht beperkt. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht “opgesloten” wordt. Veelal kunt u Willemsz bouwbedrijf niet verantwoordelijk stellen voor deze schade.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van het appartementcomplex en zijn niet te vermijden. U kunt eventuele ontstane scheuren zelf bijwerken met overschilderbare kit. Om krimpscheuren uit het zicht te houden raden wij aan uw wanden te voorzien van (glasvlies)behang. Leggen van tegelvloeren en geluid.
Let u op bij het leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er met betrekking tot de vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. Vraag uw leverancier om advies. In verband met contactgeluid tussen de woningen onderling verdient het leggen van de ondervloer extra aandacht. De type vloerafwerking met eventuele ondervloer zal dan ook moeten worden overlegd met de VVE. Willemsz bouwbedrijf adviseert zachte vloerbedekking toe te passen zoals tapijt of pvc.

VVE
Alle appartementeigenaren verenigen zich in een vereniging van eigenaren. De eigenaren dragen samen de verantwoordelijkheid voor de zorg van het gehele complex inclusief buitenterrein.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
15. Bouwpeil
Als P = 0 wordt aangehouden de bovenkant van de ruwe afgewerkte vloer van de begane grond. Vanuit peil worden hoogten bepaald en gemeten. Het juiste peil en de rooilijnen en erfgrenzen worden bepaald in overleg met de gemeente Loon op zand.
16. Grondwerk
De ontgravingen en aanvullingen worden uitgevoerd voor de funderingsconstructie, de buitenriolering, terreinleidingen en dergelijke.
17. Riolering
Het via de hemelwaterafvoeren opgevangen regenwater van het appartementencomplex wordt ondergronds aangesloten op de riolering van de gemeente of een infiltratieriool aanwezig in het perceel. De lozingstoestellen aanwezig op de tekening zijn aangesloten op de riolering.
18. Terrein verharding
De inrit en parkeerplaatsen worden voorzien van klinkers in een open en dichte uitvoering voor een goede beloopbaarheid en regeninfiltratie. Het openbare gebied zal onder de verantwoording van de gemeente blijven vallen.
19. Parkeren
De appartementeigenaren kunnen een parkeerplaats bijkopen binnen het terrein.
Er zijn zeven parkeerplaatsen beschikbaar en zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van uw woning.
20. Berging
Alle koopappartementen beschikken over een afsluitbare berging.
21. Fundering
Het appartementencomplex wordt gefundeerd op palen conform de opgave van de hoofdconstructeur.
22. Betonwerk
Het appartementencomplex wordt voorzien van het benodigde betonwerk, zoals fundering, vloeren, wanden, opstortingen en overige onderdelen van de betonconstructies. Het betonwerk wordt voorzien van verankeringen, opleggingen, doorvoeren, sparingen en dergelijke. De afmetingen van de betonconstructies en de daarbij behorende wapening worden uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde, dan wel goedgekeurde tekeningen en berekeningen.

23. Metselwerk
Dragende binnenwanden en binnenspouwbladen
De dragende binnenwanden en de dragende binnen spouwbladen van de gevel worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
Buitengevel appartementencomplex
De gevels van het appartementencomplex worden uitgevoerd in baksteen metselwerk.
Gevelisolatie
In de spouw van de buitengevels wordt een isolatie van minerale wol of pur aangebracht. De totale isolatie waarde (Rc-waarde) van deze buitengevels wordt
uitgevoerd volgens de laatste eisen. De waarde vindt u in de EPC berekening.
Voegwerk buitengevel
Het gevel metselwerk wordt gevoegd met een grijze tot donkergrijze voeg. Door weersomstandigheden na het metsel- en voegwerk kan het voorkomen dat er stoffen uit de specie wegspoelen. Dit heeft geen invloed op de functionele eigenschappen van de voeg, maar het kan voorkomen dat het metselwerk in een afwijkende kleur uitslaat. Dit behoort tot de eigenschappen van het gebruikte materiaal.
Opvang metselwerk
Stalen lateien en prefab betonnen lateien zorgen voor de opvang van het metselwerk boven de buitenkozijnen. De stalen lateien worden thermisch verzinkt en waar nodig voorzien van een poedercoating. Omdat deze lateien een gevel dragende functie hebben, is het niet toegestaan om hierin te boren om bijvoorbeeld een zonnescherm aan op te hangen.

Dilatatie
Ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk in de buitengevels worden dilatatievoegen in de buitengevel aangebracht. De plaats van de dilatatie voegen worden door de gevelsteen fabrikant aangegeven. De dilatatievoegen blijven zichtbaar en open.
Niet-dragende binnenwanden
De niet dragende binnenwanden in het appartement worden uitgevoerd in gasbeton of gips blokken met een dikte van 100 mm.
28. Prefab beton
Balkon/loggia vloeren
Elk appartement is uitgerust met balkon.

Diverse
Verder worden er prefab betonnen onderdelen, kant planken, waterslagen, afdek banden, trappen, bordessen en dergelijke aangebracht.
29. Bouwkundige kanaal elementen
De ontluchting van de binnen riolering, rookgas afvoer, luchttoevoer en lucht afzuiging worden in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.
30. Buitenkozijnen, ramen en deuren
Hoofd entree
Het pui van de hoofdentree van het appartementencomplex worden uitgevoerd in hardhout met een houten deur.
Buitenberging
De kozijnen van de bergingen worden uitgevoerd in hout met een houten deur. De slotcilinder van deze toegangsdeur is gelijksluitend met de woningtoegangsdeur.
Algemene ruimte
De kozijnen in de algemene ruimten worden uitgevoerd in hardhout met een houten deur.
Voordeurkozijnen appartementen
De entreekozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in hardhout.
Voordeuren appartementen
De toegangsdeur van de appartementen wordt uitgevoerd als stompe vlakke deur in een door de architect nader te bepalen kleur. Uitvoering kozijn, deur en deurbeslag conform de eisen van het bouwbesluit.
Gevelkozijnen appartementen
Alle gevelkozijnen worden uitgevoerd in hardhout. Uitvoering in profilering in een door de architect nader te bepalen kleur. De kozijnen worden voorzien van de nodige voegband en vochtkeringstroken voor een goede waterdichte afwerking. Alle draaiende kozijndelen van de woning, worden voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Balkondeur
De tuin/ balkondeur van de woning is een hardhouten glasdeur. Deurbeslag conform de eisen van het bouwbesluit. De slot cilinder in de deur is gelijk sluitend met de woning toegangsdeur.
Draai kiep- en draairamen
De te openen ramen zijn voorzien van draai kiep beslag of draai beslag van GU. Bij het draai kiep beslag kan het raam in de kiep stand staan om zodoende de verblijfsruimte te kunnen ventileren en daarnaast kan het raam naar binnen draaien waardoor het glas bewas baar is.
Binnendeurkozijnen
De binnendeurkozijnen zijn stalen kozijnen zonder bovenlicht. De kozijnen zijn rolstoel doorgankelijk en zijn wit.
Binnendeuren
De binnendeuren zijn vlakke, dichte opdek deuren circa 2,3 meter hoog. De deuren zijn fabrieksmatig wit afgewerkt. De binnen deuren worden afgehangen aan paumelles. De deuren worden voorzien van deurkrukken met bijbehorende schilden en zijn verder voorzien van loopsloten (niet afsluitbaar); de deur van de bad- en de toiletruimte zijn voorzien van een vrij- en bezet slot.
31. Trappen en bordessen
(Nood)Trappenhuis
Het appartementencomplex is voorzien van (nood)trappenhuizen. De treden en bordessen blijven onbehandeld. De wanden rond de trappen en bordessen worden eenzijdig voorzien van leuningen conform de voorschriften. De metalen leuningen worden afgewerkt met een in een door de architect nader te
bepalen kleur. De balkons/loggia’s zullen worden voorzien van metalen balustrade hekwerk. Het hekwerk wordt afgewerkt met een poeder coating.
32. Dakbedekkingen
Het dak van de appartement wordt voorzien van afschot isolatie en PVC dakbedekking met een Rcwaarde van 6,0 m2 K/W. De dakranden van de platte daken worden afgewerkt met een daktrim in kleur. Het hellend dak wordt uitgevoerd met keramische pannen.
33. Beglazing
Al het glas in de buitenkozijnen van de appartementen en toegang appartementencomplex inclusief de ramen en deuren worden, conform de EPC berekening uitgevoerd in thermisch isolerend HR++ glas of tripple beglazing, afhankelijk van wat nodig is.
34. Natuur- en kunststeen
Binnen dorpels
Er worden geen binnen dorpels toegepast, behoudens eventueel bij het toilet en de badkamer.
Vensterbanken
Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde kunst stenen vensterbanken toegepast. Dit geldt niet voor de kozijnen die tot de vloer doorlopen.
35. Stukadoorswerk
Wand afwerking
De kalkzandsteen binnenwanden worden behangklaar opgeleverd.
De gibowanden worden behangklaar opgeleverd, hierbij worden de naden afgesmeerd maar zijn de verschillende kleuren gipsblokken nog zichtbaar. Bij de aansluitingen met wand en plafond dient rekening gehouden te worden gehouden met een kunststof aansluit profiel welke deels in zicht blijft.
Plafond afwerking
Het beton plafond wordt afgewerkt met spuitwerk kleur wit (eventuele naden blijven in het zicht). Ondergeschikte ruimten zoals meterkast, berging/kast en dergelijke worden niet voorzien van stucwerk en/of spuitwerk.
36. Tegelwerk
Voor het wand- en vloer tegelwerk zijn standaard tegels geselecteerd. Verder wordt aan u de mogelijkheid geboden het tegelwerk naar eigen inzicht bij een door Willemsz bouwbedrijf geselecteerde showroom uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities.
Vloertegels
In de toilet- en badruimte worden keramische vloertegels aangebracht, afmeting volgens de tegelbrochure. De naad tussen de vloer- en wand tegelwerk wordt afgekit met siliconenkit, kleur grijs. De vloertegels worden niet strokend verwerkt met de wandtegels. De vloer van de badkamer wordt enigszins op afschot gelegd t.p.v. doucheplek afwaterend naar de vloerput. De douchehoek wordt geformeerd met op afschot gelegde vloertegels.
Wandtegels
Op de wanden van de toilet- en badruimte worden
keramische wandtegels aangebracht, afmeting volgens de tegelbrochure, liggend verwerkt. Het wandtegelwerk in de toiletruimte wordt vanaf de vloer tot één volle tegel boven het toiletreservoir aangebracht. In de badkamer wordt het tegelwerk tot aan het plafond aangebracht. De inwendige hoeken, aansluitingen ter plaatsen van kozijnen en aansluitingen met sanitaire toestellen worden afgekit met siliconenkit.
Vloertegels algemene ruimtes (entrees)
De vloer op de begane grond van de entree/ trappenhuis wordt voorzien van tegelwerk in een nader te bepalen kleur met afmeting.
37. Dekvloeren
De niet-betegelde vloeren van het appartement, met uitzondering van de meterkast worden voorzien van een dekvloer. De dekvloer heeft een dikte van circa 70 mm. In verband met de vloerverwarmingsleidingen die door de dekvloeren lopen is het niet mogelijk de dekvloeren te laten vervallen.
38. Metaal- en kunststof werk
Nabij de entreedeur van de woning wordt een huisnummer aangebracht.
Het appartementencomplex wordt voorzien van de benodigde daktrimmen, slijtstrippen, profielen en dergelijke.
39. Schilderwerk
De schilderwerken van de houten kozijnen en deuren en buitenbetimmeringen worden, met een dekkende verf, uitgevoerd. De metalen balustrade/ leuningen en balkonhekwerk worden voorzien van een fabrieksmatige afwerking in een nader te bepalen kleur.
40. Inrichting
Er worden in het appartement geen losse hang- en/of legkasten geleverd.
41. Vloerafwerking
Algemene ruimte
Bij de hoofdentree wordt een schoonloopmat aangebracht.


42. Plafondafwerking
Algemene ruimte
Er zal een geluidsabsorberend plafond aangebracht ter plaatse van de gezamenlijke entreehal, lifthal en gemeenschappelijke verkeersruimtes.
43. Behangwerk
De wanden van gezamenlijke entreehal en het trappenhuis worden voorzien van scanbehang en gesausd in een nader te bepalen kleur of spuitwerk. Het appartement wordt niet voorzien van een behang.
44. Keuken
De woning is voorzien van een standaard keuken (Stelpost € 5.000,-). Wanneer u bij de door ons aangewezen showroom een andere keuken koopt mag deze er in voor oplevering en passen wij de installatie aan, aan uw eisen vanuit de keukentekening. De uitvoerder begeleid en coördineert de werkzaamheden voor u. De benodigde aansluitpunten van riool, water, gas en elektra voor de standaard keuken zijn in de koopsom opgenomen. U kunt er ook voor kiezen de keuken door derden te laten leveren en plaatsen. Deze kan dan alleen na oplevering van de woning worden aangebracht. Indien u hiervoor kiest is bij oplevering geen keuken aanwezig en worden de water, elektra en rioolaansluitingen afgedopt aangebracht.
Stroompunt voor kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en combimagnetron aanwezig. Boven het blad bevinden zich twee vrije wandcontactpunten.
45. Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren zichtbaar aan de gevels van het hoofdgebouw worden uitgevoerd in zink ø, alle overige in pvc
46. Binnen riolering
De afvoerleidingen van wastafels en fonteintjes worden weggewerkt in de wanden.
47. Waterinstallatie
Het appartement wordt aangesloten op het waterleidingnet. De eenmalige aansluitkosten zijn in
de aanneemsom opgenomen. De individuele watermeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. De koud- en warm waterleidingen zijn van kunststof.
Koudwaterleiding
De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter. De koudwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende voorzieningen mits van toepassing.
· Wasmachine
· Keuken
· Wastafel combinatie
· Douche en/of badcombinatie
· Toilet combinatie
· Fontein combinatie
Warmwaterleiding
De warmwaterleiding wordt vanaf uw verwarmingsinstallatie aangelegd naar de volgende voorzieningen.
· Keuken
· 1x Wastafel combinatie
· Douche en/of badcombinatie
48. Sanitair
Het appartement wordt standaard voorzien van sanitair. Het sanitair is van het merk “Sphinx” standaard kleur wit en de kranen van het merk “Grohe” conform bijgevoegde keuzepakket lijst. U wordt de mogelijkheid geboden het sanitair naar eigen inzicht bij een door Willemsz bouwbedrijf geselecteerde showroom uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities.50. Verwarming en warmwatervoorziening
De verwarming en warmwatervoorziening in de woning wordt verzorgd door een warmtepomp die wordt geplaatst in de technische ruimte of buiten uw appartement. De te verwarmen ruimte worden voorzien van vloerverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats in de woonkamer door middel van een thermostaat.
De werking en de capaciteit van de verwarmingsinstallatie, voor zowel verwarming als tapwater. De horizontale verdeel leidingen naar de radiatoren zijn van kunststof en worden zoveel mogelijk opgenomen in de dekvloer. Conform de Woningborg garantieregeling kunnen, bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, tenminste de onderstaande temperaturen worden behaald. De hieronder vermelde temperaturen moeten conform de eisen van Woningborg, bij gelijktijdig
functioneren van alle, onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste verwarmingselementen behaald en behouden kunnen worden tot tenminste een
buitentemperatuur van -10°C:
· Woonkamer en keuken : 20°C
· Slaapkamers : 20°C
· Badkamer : 22°C
· Interne verkeersruimten : 15°C
51. PV Panelen
Op het dak komen PV-panelen te liggen die stroom opwekken.
52. Mechanische ventilatie
Het appartement wordt voorzien van een gebalanceerde ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTWsysteem) De ventilatorbox wordt in de technische ruimte aan de muur bevestigd. De positie van de ventilatiebox zoals deze op de contract verkooptekening is weergegeven is indicatief. Door afzuigpunten in het plafond wordt de lucht uit de volgende ruimten afgezogen:
- de keuken
- de toiletruimte
- de badkamer
- de technische ruimte
Zowel de luchttoevoer punten als de afzuigpunten worden voorzien van een lucht toevoer/afvoer ventiel. De ventielen worden per vertrek ingeregeld. Voor het behouden van een goed binnenklimaat is het aan te bevelen de instellingen van de ventielen niet te wijzigen. Voor de luchtstroom zijn openingen onder de binnendeuren van de woning noodzakelijk. Het is beslist niet toegestaan om een afzuigkap met een geïntegreerde motor aan te sluiten op het ventiel in de keuken. Het is eveneens niet toegestaan om een wasdroger op het ventilatiesysteem aan te sluiten. Wij adviseren u om een condens- of warmtepompdroger aan te schaffen. De bediening van het mechanische ventilatiesysteem gebeurt door middel van een standenschakelaar in de woonkamer.

53. Elektrotechnische installaties
Het appartement wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. U dient voor oplevering zelf een contract af te sluiten met een leverancier. De eenmalige aansluit- en
keuringskosten zijn in de koopsom opgenomen. De individuele elektriciteitsmeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. De elektrische installatie wordt volgens het centraaldozen-systeem aangelegd, conform het contract Waar mogelijk en noodzakelijk worden de leidingen weggewerkt. Alle wandcontactdozen zijn geaard. Het appartement wordt voorzien van voldoende elektragroepen in de meterkast. Ovens, wasmachines en wasdrogers zijn apparaten met een hoog stroomverbruik en om deze reden worden de wandcontactdozen voor deze apparaten separaat aangesloten op een aparte groep. De inbouwwandcontactdozen en inbouw schakelaars zijn van kunststof in de kleur wit. Ter plaatse van de berging in de onderbouw worden zowel schakelaar als wandcontactdoos uitgevoerd als opbouw. De plaatsen van de schakelaars, lichtpunten en wandcontactdozen zijn indicatief op de plattegronden van de kopers contracttekening weergegeven, werkelijke plaats kan iets afwijken. De woning heeft een belinstallatie bestaande uit een transformator in de meterkast, een schel in de hal en een beldrukker bij de voordeur.
Rookmelders
In de verkeersruimte worden rookmelders geplaatst op het plafond. Deze zijn gekoppeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. De aangegeven plaatsen zijn indicatief.
Algemene ruimte
Ter plaatse van de entree, trappenhuis, lifthal en gang bergingen worden armaturen aangebracht.
Naast de entreedeur komt een armatuur.
AANTALLEN AANSLUITPUNTEN
De installatie wordt uitgevoerd conform de installatietekeningen. Hiervan zullen een aantal punten gebruikt worden door uw technische installatie. Het gaat hier dus niet louter om vrije contactpunten.
Keuken: zie tevens kopje keuken:
Stroompunt voor kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en combimagnetron. Boven het blad bevinden zich twee vrije wandcontactpunten.
54. Postkasten/ bellentableau met videofoonsysteem
De entree van het appartementencomplex is voorzien van een centrale postkast en bellentableau met openingssysteem.
De appartementen krijgen bij de voordeur een intercom installatie met videofoon waarbij de algemene entreedeur geopend kan worden.
55. Telecommunicatie-installatie
CAI en Telefoonaansluiting wordt uitgevoerd conform de koperstekeningen.
56. Liftinstallatie
Het appartementencomplex wordt voorzien van een lift. Merk en type nader te bepalen.
57. Schoonmaken en oplevering
Het appartement, incl. algemene ruimtes en berging wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en beglazing worden voor oplevering schoongemaakt. Het bij het appartement behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.
Deze brochure en omschrijving is met zorg samengesteld maar kan fouten bevatten.
Tekeningen van verdiepingen, gevels en appartementen zijn indicatief en kunnen wijzigen op het gebied van layout en maatvoering.
De aannemer behoud zich het recht voor om technisch gelijkwaardige alternatieven toe te passen. Het contract-/verkooptekeningen prevaleren.

BERNSTAETE PRIJZEN

Grootte


Omschrijving App + loggia totaal
V.O.N.
Appartement 1/A 81 + 8,3 89,3
€ 240.000
Appartement 2/B 112 +11,6 123,6
verkocht
Appartement 3/C 74 + 4,9 78,9
€ 225.000
Appartement 4/D 74 + 4,9 78,9
€ 225.000
Appartement 5/E 123 + 13,7 136,7
verkocht
Appartement 6/F 135 + 26 161
€ 355.000
Appartement 7/G 150 + 13,6 163,6
€ 400.000
Appartement 8/H 68 + 4,5 72,5
€ 215.000
Appartement 9/J 73 + 6,2 79,2
€ 225.000
Appartement 10/K 65 + 6,2 71,2
€ 215.000
Appartement 11/L 114 +12,1 126,1
€ 365.000


Lees meer Verberg